Jurgita Bridal

menu

Jurgita Bridal

Maquilhagem . Marlene Vinha

Sapatos . Bella Belle 

Modelo .  Lina Kacenauskaité